Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

– Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

– De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

– De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JeanLedLights.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.JeanLedLights.com/.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JeanLedLights.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JeanLedLights.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van JeanLedLights.com zijn vrijblijvend en JeanLedLights.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JeanLedLights.com. JeanLedLights.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JeanLedLights.com dit mee binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van JeanLedLights.com.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door JeanLedLights.com bent u een bedrag van € 25,00 (vijfentwintig euro) aan administratiekosten verschuldigd en indien JeanLedLights.com haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van JeanLedLights.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JeanLedLights.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door JeanLedLights.com.

Artikel 5. Levering

5.1 De door JeanLedLights.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De Consumentenbond heeft namens alle Nederlandse consumenten, in overleg met het Midden- en Kleinbedrijf, afgesproken dat alle Midden- en Kleinbedrijven maximaal 30 dagen de tijd hebben om de bestelling uit te voeren. Indien niet afbesteld binnen de 7 wettelijke dagen na bestelling, dient de consument het bedrijf ook de mogelijkheid hiertoe te geven. Import, speciaal op verzoek bestelde producten, tijdelijk geen voorraad bij de fabriek/leverancier, uitstel landelijke releasedatum en afwijkende bestelafspraken vallen niet onder deze landelijke afspraak. Indien hier sprake van is en dus afnameverplichting, zal dit zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt.

5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal JeanLedLights.com als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is ten alle tijden een service, geen recht.

5.4 In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal JeanLedLights.com u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te annuleren, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben. Indien u, door het feit dat één of meerdere items niet meer leverbaar zijn, in aanmerking komt voor verlaging van de verzendkosten, zal JeanLedLights.com u hiervan in kennis stellen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan JeanLedLights.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door JeanLedLights.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 JeanLedLights.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.3 JeanLedLights.com maakt voor haar website gebruik van teksten en plaatjes, welke afkomstig zijn van fabrikanten. Aangezien er steeds vaker verschillende versies verkrijgbaar zijn van dezelfde producten, kan JeanLedLights.com niet garanderen dat het geleverde product volledig hetzelfde is als wat getoond wordt. Men kan dan ook op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde plaatjes op JeanLedLights.com. Uiteraard, als de beschrijving/tracklisting teveel afwijkt van wat is getoond, heeft u recht op retourneren en terugbetaling of ruiling.

Artikel 8. Kwaliteit en retournering

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u JeanLedLights.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JeanLedLights.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Verzendkosten voor retournering en eventuele nieuwe producten komen volledig voor uw rekening.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u (met uitzondering van de artikellen genoemd in 8.4)het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering aan JeanLedLights.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Indien producten zijn gekocht bij JeanLedLights.com waarvoor geen verzendkosten zijn gerekend bij aankoop en deze producten worden geretourneerd, is JeanLedLights.com gemachtigd hiervoor de eerder gemaakte verzendkosten alsnog af te houden van de factuurwaarde. Voor een retourakkoord dient u contact op te nemen met info@JeanLedLights.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Retourgestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld. Mochten de geretourneerde producten na 7 (zeven) werkdagen bij JeanLedLights.com worden afgeleverd dan word de factuurwaarde minus administratiekosten (minimaal 5 euro) na controle van de producten aan de klant geretourneerd. Mocht een product niet correct blijken te functioneren dan wordt deze alsnog verrekend op de factuur.

8.4 Bij artikellen die in opdracht worden geproduceerd vervalt het recht op retournering (artikel 8.3) , dit is dan alleen mogelijk indien de door u bestelde goederen afwijken van de door JeanLedLights.com geleverde goederen.

8.5 JeanLedLights.com geeft 2 jaar garantie op de geleverde producten mits deze juist zijn behandeld en zijn gebruikt. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen :A. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B.indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens JeanLedLights.com zijn verricht. C.bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, gebruik van een niet LED armatuur, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D.indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.F.indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. In geval van technische mankementen (binnen 6 (zes) maanden na de aanschafdata) heeft u het wettelijke recht om het product te retourneren nadat u een schriftelijk contact heeft gehad met JeanLedLights.com (info@JeanLedLights.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) en nadat JeanLedLights.com hiervoor toestemming heeft gegeven. In geval van technische mankementen (na 6 (zes) maanden na de aanschafdata) dan dient de koper dit schriftelijk te melden bij JeanLedLights.com (info@JeanLedLights.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) en het product te retourneren naar JeanLedLights.com. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door JeanLedLights.com op te geven adres. Na ontvangst van de geretourneerde producten worden deze eerst gecontroleerd door JeanLedLights.com. Mocht blijken dat het een technisch mankement bevat dan wordt er door JeanLedLights.com kosteloos een nieuw of vervangend product toegezonden (uitsluitend in Nederland, extra kosten voor buitenland zijn voor uw rekening). Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend & handelingkosten aan u door te berekenen. Vóór zending wordt ieder product gecontroleerd op beschadigingen. Vergoeding van product en zendkosten zijn enkel van toepassing op onbeschadigde producten!

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JeanLedLights.com, dan wel tussen JeanLedLights.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en JeanLedLights.com, is JeanLedLights.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van JeanLedLights.com.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JeanLedLights.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JeanLedLights.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JeanLedLights.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan JeanLedLights.com schriftelijk opgave doet van een adres, is JeanLedLights.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan JeanLedLights.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door JeanLedLights.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JeanLedLights.com deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met JeanLedLights.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JeanLedLights.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 JeanLedLights.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 JeanLedLights.com beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. JeanLedLights.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe en indirecte schade en winst- of omzetderving, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Dit geldt ook voor schade aan materiele en immateriële zaken en letselschade.

13.2 De Klant is gehouden JeanLedLights.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen JeanLedLights.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

13.3 Het is mogelijk dat JeanLedLights.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. JeanLedLights.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 14. Verzendkosten

14.1 Verzendkosten op JeanLedLights.com worden bepaald o.b.v. gewicht i.c.m. de grootte van de producten. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. JeanLedLights.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen. Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 (zeven) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door JeanLedLights.com.

Artikel 15. Onderzoek

15.1 De koper wordt geacht van te voren te weten hoe ledverlichting naar behoren aangesloten moet worden. JeanLedLights.com is niet verantwoordelijk voor schade aan producten die door toedoen van de klant is gemaakt. De informatie op de website dient gelezen te worden.

Artikel 16. Privacy

16.1 JeanLedLights.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. JeanLedLights.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.